Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie  

z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm. 

 

Postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi prowadzi Wydział Edukacji  

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ, ul. Krzemieniecka 2b. 

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

 • stypendium szkolne 
 • zasiłek szkolny 

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na ternie Miasta Łodzi uczniom szkół publicznych i niepublicznych bez względu na miejsce pobierania nauki do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia. 

 

 • Procedura udzielania stypendium szkolnego 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę  

w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901. ze zm.) wynosząca  

600 zł netto. 

 

Tryb wnioskowania 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: 

 • rodzice, 
 • opiekunowie prawni uczniów, 
 • dyrektorzy szkół. 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postepowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko 

i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. 

 

Miejsce złożenia wniosku 

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji  

i Kultury 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b, albo za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie (Platforma e-PUAP) 

W roku szkolnym 2023/2024 o pomoc można ubiegać się również za pośrednictwem portalu wsparcie.uml.lodz.pl/dashboard 

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopiedokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku. 

Jak złożyć elektroniczny wniosek o stypendia szkolne 

 1. Załóż konto na portalu wsparcie.uml.lodz.pl. Będziesz potrzebował/a profil zaufany lub inny mechanizm uznawany przez portal login.gov.pl. 
 1. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Formularze elektroniczne -> Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (link). Naciśnij przycisk Utwórz nowy wniosek. 
 1. Wypełnij formularz wprowadzając niezbędne dane oraz dodaj wymagane załączniki. 
 1. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub innym dostępną formą podpisu. 
 1. Wniosek zostanie przesłany do Urzędu Miasta Łodzi.  
 1. W zakładce Formularze elektroniczne -> Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (link) pojawi się kopia wnioski oraz potwierdzenia odbioru. Wniosek ten będzie można skopiować, aby złożyć go w kolejnym roku. 
 1. Będziesz mógł/a śledzić informacje o procedowaniu wniosku: 
 1. W zakładce Konto mieszkańca / Urząd Miasta Łodzi/ Pomoc materialna uczniom - Wnioski znajdziesz informację o stanie procedowania wniosku. 
 1. W zakładce Konto mieszkańca / Urząd Miasta Łodzi / Pomoc materialna uczniom – Wykaz świadczeń – znajdziesz informację o przyznanych świadczeniach 
 1. W zakładce Konto mieszkańca / Urząd Miasta Łodzi / Pomoc materialna uczniom - Wypłaty świadczeń – znajdziesz informacje o wypłatach pomocy. 

 

          W razie problemów prosimy o kontakt poprzez e-mail: ips@uml.lodz.pl 

 

Wysokość stypendium szkolnego 

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. 

Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie od września 2023 r. do czerwca 2024 r. 

 • 223 zł 20 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 96,00 zł, 
 • 198 zł 40 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 96,01 zł i nie więcej niż 192,00 zł 
 • 173 zł 60 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 192,01 zł i nie więcej niż 252,00 zł. 
 • 136 zł 40 gr -przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 252,01 zł i nie więcej niż 324,00 zł 
 • 99 zł 20 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 324, 01 zł i nie więcej niż 600 zł. 

Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy 

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ, 90-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na dyrektorze szkoły, w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. 

 

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. 

Za okres: wrzesień-grudzień 2023 

 • do dnia 30 listopada 2023 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji  
 1. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź kserokopie dokumentów (faktur, rachunków, innych dowodów wpłat) potwierdzających dokonanie zakupów zgodnie z informacją 

o wydatkach kwalifikowanych lub oświadczenia, w których potwierdzają, że otrzymane stypendium zostało wydatkowane na cele edukacyjne. 

 • wnioskodawcy składają ww. dokumenty w zaklejonych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Jeśli rozliczenie dotyczy większej liczby dzieci-dokumenty należy pogrupować na poszczególne dzieci. 

 

Za okres: styczeń-czerwiec 2024 r. 

do dnia 24 maja 2024 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź kserokopie dokumentów (faktur, rachunków, innych dowodów wpłat) potwierdzających dokonanie zakupów zgodnie z informacją  

o wydatkach kwalifikowanych lub oświadczenia, w których potwierdzają, że otrzymane stypendium zostało wydatkowane na cele edukacyjne. 

 • wnioskodawcy składają ww. dokumenty w zaklejonych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Jeśli rozliczenie dotyczy większej liczby dzieci-dokumenty należy pogrupować na poszczególne dzieci. 

 

Uwaga!!! Brak rozliczenia stypendium w ww. okresie spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia. 

 

 

 • Procedura udzielania zasiłku szkolnego 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie: 

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub 
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

 

Wysokość zasiłku szkolnego 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5x 124 zł=620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie. 

 

Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego 

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

 

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny 

Z uwagi na jego funkcję- środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. 

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny 

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego, w szczególności: 

 • śmierć rodziców lub opiekunów, 
 • klęska żywiołowa, 
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych, 
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, 
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny. 

 

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. 

 

Tryb wnioskowania 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć: 

 • rodzice, 
 • opiekunowie prawni uczniów, 
 • dyrektorzy szkół 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. 

 

Miejsce złożenia wniosku 

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b, albo za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie (Platforma e-PUAP). 

W roku szkolnym 2023/2024 o pomoc można ubiegać się również za pośrednictwem portalu wsparcie.uml.lodz.pl/dashboard 

 

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają: 

pedagog szkolny SP-83 

 • 512 430 355  
 • 42 684 07 09 

oraz pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Placówek Niesamorządowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów, 94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;  

 • 42 272-65-65 
 • 42 272-65-66 (również w języku ukraińskim) 
 • 42 272-65-67 
 • 42 638-48-42 

email: pomocmaterialna@uml.pl 

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły, u pedagoga, na stronie uml.lodz.pl/eduk Stypendia i zasiłki szkolne Krzemieniecka 2b.