Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ceremoniał

Ceremoniał szkolny
Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza
w Łodzi

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty mówi:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwośc i wolności., a także- artykuł 4 ustawy: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Głównym zadaniem szkoły jest zatem nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość zasad kultury osobistej i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach, należy uczyć zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli.

Zbiorem norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który stanowi integralną część tradycji i pracy wychowawczej naszej szkoły.

 

Symbole szkoły:

 1. imię Stanisława Jachowicza
 2. sztandar

 

Uroczystości tworzące ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru szkoły:

  1.rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

  2 ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych

  3. pożegnanie absolwentów

  4. ceremonia przekazania sztandaru i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego

  5. uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości

  6. uroczyste Msze święte

  7. powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę.

 

Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego:

Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących w poczcie sztandarowym jest jedną

z najzaszczytniejszych  w karierze uczniowskiej, przysługującym uczniom klasy najwyższej.

 

Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym w czerwcu ( w roku poprzedzającym pełnienie funkcji) wybierając  6 uczniów najbardziej godnych tej funkcji (  2 uczniów i 4 uczennice) jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe.

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków, a szczególnie brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną.

 

Insygnia pocztu sztandarowego:

  - biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra ( kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać szarfy).

  - białe rękawiczki

 

Ubiór pocztu sztandarowego:

  - chorąży - ciemny garnitur lub ciemne spodnie i marynarka, biała koszula, krawat

  - asysta-  białe bluzki, ciemne spódnice, białe rajstopy, ciemne buty.

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

Obowiązuje strój galowy.

  1. Uczniowie przyjmują postawę zasadniczą w momencie wejścia do sali dyrektora szkoły i zaproszonych gości.

  2. Wprowadzenie sztandaru szkoły. Prowadzący podaje komendę „Baczność”, a następnie „ Poczet sztandarowy wprowadzić”. Uczniowie stoją w postawie zasadniczej bez nakryć głowy. Po wejściu sztandaru pada komenda: „ Do hymnu”. W trakcie sztandar pochylony jest pod kątem 45, uczniowie w postawie zasadniczej. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę „ Po hymnie”, co oznacza możliwość przyjęcia postawy swobodnej. „ Poczet sztandarowy wyprowadzić”- uczniowie zachowują się analogicznie jak przy wprowadzaniu pocztu do sali

 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 • postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej, chorąży i asysta w postawie „spocznij”
 • postawa „ na ramię” – chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma pod kątem 45 w stosunku do ramienia; prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca
 • postawa „ prezentuj” – z postawy zasadniczej chorąży podnosi  sztandar lekko do góry, robi zwrot w prawo skos z jednoczesnym pochyleniem sztandaru do przodu pod kątem 45; następnie wraca do pozycji „prezentuj”.

 

Pochylenie sztandaru ma miejsce w następujących sytuacjach:

 1. w czasie Mszy św. Podczas podniesienia Hostii
 2. podczas opuszczania trumny do grobu
 3. podczas ogłaszania minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci
 4. podczas składania kwiatów, zniczy przez wyznaczone delegacje .

 

Rota ślubowania klas pierwszych:

Uroczyście przyrzekamy na sztandar - symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi.

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi, ślubuję:

 • być dobrym uczniem,
 • dbać o honor mojej szkoły i klasy,
 • dobrze się uczyć,
 • służyć pomocą słabszym,
 • słuchać nauczycieli,
 • sprawiać radość wychowawcom i rodzicom,
 • wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.

 

Przekazanie opieki nad sztandarem:

Najpierw występuje poczet ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Chorąży:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Przyjmujący sztandar odpowiadają:

Przyjmując sztandar szkoły przyrzekamy uroczyście:

nosić go dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, szanować dobre imię naszej szkoły i kultywować jej tradycje.

 

Ślubowanie absolwentów:

Słowa przysięgi wypowiadają przedstawiciele klas VIII:

Ślubuję uroczyście wobec rodziców i kolegów, że swoim postępowaniem i zachowaniem będę godnie reprezentować Szkołę Podstawową nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi, okazywać należny szacunek rodzicom i wychowawcom, pogłębiać swoją wiedzę, pracować nad kształtem swojej osobowości.

Wszyscy powtarzają: Ślubuję