Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ceremoniał

Ceremoniał szkolny
Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza
w Łodzi

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty mówi:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwośc i wolności., a także- artykuł 4 ustawy: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Głównym zadaniem szkoły jest zatem nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość zasad kultury osobistej i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach, należy uczyć zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli.

Zbiorem norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który stanowi integralną część tradycji i pracy wychowawczej naszej szkoły.

 

Symbole szkoły:

 1. imię Stanisława Jachowicza
 2. sztandar

 

Uroczystości tworzące ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru szkoły:

  1.rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

  2 ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych

  3. pożegnanie absolwentów

  4. ceremonia przekazania sztandaru i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego

  5. uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości

  6. uroczyste Msze święte

  7. powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę.

 

Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego:

Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących w poczcie sztandarowym jest jedną

z najzaszczytniejszych  w karierze uczniowskiej, przysługującym uczniom klasy najwyższej.

 

Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym w czerwcu ( w roku poprzedzającym pełnienie funkcji) wybierając  6 uczniów najbardziej godnych tej funkcji (  2 uczniów i 4 uczennice) jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe.

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków, a szczególnie brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną.

 

Insygnia pocztu sztandarowego:

  - biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra ( kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać szarfy).

  - białe rękawiczki

 

Ubiór pocztu sztandarowego:

  - chorąży - ciemny garnitur lub ciemne spodnie i marynarka, biała koszula, krawat

  - asysta-  białe bluzki, ciemne spódnice, białe rajstopy, ciemne buty.

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

Obowiązuje strój galowy.

  1. Uczniowie przyjmują postawę zasadniczą w momencie wejścia do sali dyrektora szkoły i zaproszonych gości.

  2. Wprowadzenie sztandaru szkoły. Prowadzący podaje komendę „Baczność”, a następnie „ Poczet sztandarowy wprowadzić”. Uczniowie stoją w postawie zasadniczej bez nakryć głowy. Po wejściu sztandaru pada komenda: „ Do hymnu”. W trakcie sztandar pochylony jest pod kątem 45, uczniowie w postawie zasadniczej. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę „ Po hymnie”, co oznacza możliwość przyjęcia postawy swobodnej. „ Poczet sztandarowy wyprowadzić”- uczniowie zachowują się analogicznie jak przy wprowadzaniu pocztu do sali

 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 • postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej, chorąży i asysta w postawie „spocznij”
 • postawa „ na ramię” – chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma pod kątem 45 w stosunku do ramienia; prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca
 • postawa „ prezentuj” – z postawy zasadniczej chorąży podnosi  sztandar lekko do góry, robi zwrot w prawo skos z jednoczesnym pochyleniem sztandaru do przodu pod kątem 45; następnie wraca do pozycji „prezentuj”.

 

Pochylenie sztandaru ma miejsce w następujących sytuacjach:

 1. w czasie Mszy św. Podczas podniesienia Hostii
 2. podczas opuszczania trumny do grobu
 3. podczas ogłaszania minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci
 4. podczas składania kwiatów, zniczy przez wyznaczone delegacje .

 

Rota ślubowania klas pierwszych:

Uroczyście przyrzekamy na sztandar - symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi.

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi, ślubuję:

 • być dobrym uczniem,
 • dbać o honor mojej szkoły i klasy,
 • dobrze się uczyć,
 • służyć pomocą słabszym,
 • słuchać nauczycieli,
 • sprawiać radość wychowawcom i rodzicom,
 • wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.

 

Przekazanie opieki nad sztandarem:

Najpierw występuje poczet ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Chorąży:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Przyjmujący sztandar odpowiadają:

Przyjmując sztandar szkoły przyrzekamy uroczyście:

nosić go dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, szanować dobre imię naszej szkoły i kultywować jej tradycje.

 

Ślubowanie absolwentów:

Słowa przysięgi wypowiadają przedstawiciele klas VIII:

Ślubuję uroczyście wobec rodziców i kolegów, że swoim postępowaniem i zachowaniem będę godnie reprezentować Szkołę Podstawową nr 83 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi, okazywać należny szacunek rodzicom i wychowawcom, pogłębiać swoją wiedzę, pracować nad kształtem swojej osobowości.

Wszyscy powtarzają: Ślubuję